תקנון אתר משה גרופר MGTC

תקנון אתר מסחר אלקטרוני MGTC

כללי

 1. אתר האינטרנט mgtc.shop  (להלן:"האתר"), מופעל ע"י משה גרופר סחר ויעוץ ח.פ. 058008889  (להלן:"MGTC").
 2. האתר משמש גם כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים מסוגים שונים (הכול להלן:"המוצרים") על ידי הגולשים ברשת האינטרנט.
 3. הגולשים (להלן:"הגולש") יוכל לרכוש באמצעות האתר מוצרים המצויים במלאי משה גרופר סחר ויעוץ MGTC ו/או אצל היצרן / יבואן / ספק. (להלן:"הספקים").
 4. כל הזמנה ואספקה של מוצר מהאתר, כפופה לקיומו במלאי אצל הספק הרלוונטי.
 5. המכירה והרכישה כפופות לתנאים כמפורט בתקנון זה. על הגולש המבקש לרכוש מהאתר לעמוד בכל התנאים הקבועים בתקנון.
 6. קריאת התקנון מהווה אישור והסכמה לכל הסעיפים המופיעים בו.
 7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסום אחר כלשהו, תגברנה הוראות תקנון זה.
 8. תקנון זה הוכן בהתאמה להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (הכול להלן:"חוק הגנת הצרכן"). MGTC שם דגש על כך שפעילותו תהיה אך ורק עפ"י חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות חוק הגנת הצרכן, גוברות הוראות חוק הגנת הצרכן.
 9. התכנים המופיעים באתר עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות במדיה סלולארית, בטלוויזיה, בעיתונות כתובה ו/או באמצעי אחר מלבד האתר, והוראות תקנון זה יחולו בכל מדיה כאמור.
 10. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם את התכנים המופיעים באתר או להשתמש בתכנים בכל דרך אחרת, ללא הסכמת MGTC מראש ובכתב.
 11. MGTC שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.
 12. לשון זכר לצרכי נוחות בלבד. כל האמור באתר המכירות ובתקנון זה בלשון זכר, גם לשון נקבה במשמע.

הגדרות

בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן את הפירוש שרשום לצידם:

 1. האתר – לרבות כל חלק ממנו.
 2. MGTC – בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מתכנני האתר ו/או מתחזקי האתר ו/או מפעילת האתר.
 3. תוכן – כל חומר המופיע באתר או חלק ממנו לרבות טקסטים, באנרים, צילומים, תמונות, מחירים וכיו"ב.
 4. גולש- גולש באתר שמזמין מוצר באמצעות האתר.
 5. לקוח- גולש שרכש מוצר באמצעות האתר והעסקה אושרה ע"י חברת האשראי.
 6. חוק הגנת הצרכן- חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.
 7. מוצר חדש- מוצר חדש לחלוטין באריזה מקורית סגורה.

תנאים לכשירות המשתמשים באתר

אדם רשאי להיות לקוח האתר אך ורק אם מתקיימים בו כל התנאים הבאים ובמצטבר:

 1. כל אדם בעל תעודת זהות הכשיר לבצע פעולה משפטית מחייבת או כל תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 2. הלקוח קרא את תקנון האתר ואישר אותו בדרך שנקבעה באתר.
 3. ברשות הלקוח תיבת דואר אלקטרוני וכתובת מגורים.
 4. ברשות הלקוח כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף, שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 5. הרכישה מותנית במסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים. MGTC רשאי למנוע מלקוח שמסר פרטים לא נכונים לבצע הזמנה במסגרת האתר.
 6. MGTC יהא רשאי לפי שיקול דעתו ובכל עת לבטל הזמנה ו/או למנוע מגולש ו/או לקוח להשתמש באתר אם הוא ביצע מעשה בלתי חוקי, ו/או מסר ל -MGTC בכתב או בעל פה פרטים שגויים, ו/או הפר תנאי מתנאי התקנון, ו/או הוא ביצע מעשה שיש בו כדי לפגוע בפעילות האתר ו/או MGTC, ו/או אם יש ל- MGTC יסוד סביר להניח כי הוא מתכוון לבצע את אחד מהדברים הנ"ל.

פרטי המוצר והמכירה

 1. לכל מוצר המפורסם באתר יוצגו פרטי המכירה, הכוללים את שם המוצר, תאור המוצר, ומחיר המכירה. לעיתים עשוי להופיע מידע נוסף, כגון פרטים לגבי מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום, דמי משלוח, התקופה שבה הצעת המחיר תהיה בתוקף, תמונה, וכל פרט רלבנטי אחר, הכול לפי שיקולו הבלעדי של MGTC ( הכול להלן:"פרטי המכירה").
 2. למען הסר ספק, יובהר כאן כי התמונות המוצגות באתר לצד המידע אודות המוצר הן להמחשה בלבד, והן מפורסמות באחריות הספקים בלבד.
 3. המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ.
 4. המחירים אינם כוללים הובלה ו/או הרכבה.

הרשמה לאתר לצורך ביצוע של הזמנה  

 1. לצורך בקשה להזמנה של מוצר, יידרש הגולש לאשר כי קרא וקיבל על עצמו את הוראות התקנון ולמסור פרטים אישיים כגון: שם, מספר תעודת זהות, כתובת עדכנית, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר טלפון נוסף, מספר כרטיס אשראי, וכן פרטים נוספים ככל שיידרשו לצורך ביצוע ההזמנה.
 2. גולש שאינו מעוניין למסור פרטי כרטיס האשראי באתר, יוכל לסמן באתר במסגרת תנאי התשלום- עסקה טלפונית, ואזי פרטי כרטיס האשראי ימסרו טלפונית לנציג MGTC אשר יצור קשר עם הגולש לפי מספר הטלפון שישאיר הגולש. ידוע לגולש כי כל שיחות הטלפון עם האתר עשויות להיות מוקלטות לצורך מעקב ובקרה, וכי בעצם פנייתו הטלפונית לאתר לצורך מסירת הפרטים הוא נותן את הסכמתו לכך שהשיחה תוקלט.
 3. על מנת שההזמנה תאושר ותבוצע ביעילות ובמהירות, יש להקפיד על מסירת פרטים מלאים ומדויקים.
 4. ככל שתאושר הזמנת המשתמש על בסיס הפרטים האישיים והאחרים שמסר, ותתבצע רכישה, יחשב המשתמש משלב זה – כלקוח.

אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי

 1. אישור ההזמנה מותנה בקבלת אישור מחברת כרטיס האשראי של הלקוח שאת פרטיה יעביר הלקוח במסגרת הרישום או ימסור הלקוח טלפונית לחברה (להלן:"חברת האשראי"). החברה תקבל אישור מחברת האשראי על תוקף הכרטיס ואישור העסקה.
 2. עם קבלת אישור/סירוב חברת האשראי לביצוע העסקה, תינתן הודעה מתאימה ללקוח, באמצעות הדואר האלקטרוני שמסר הלקוח, כי העסקה אושרה או סורבה ע"י חברת האשראי.
 3. ההזמנה תחשב כמאושרת רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה, ומועדי המשלוח יחלו להימנות רק ממועד אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
 4. בעת קבלת המוצר, על בעל כרטיס האשראי להציג תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת הכוללת מספר ת.ז. כדוגמת רישיון נהיגה או דרכון ולחתום על תעודת משלוח.

משלוח הודעה ללקוח לאחר אישור עסקה

בתום השלמת הפרטים בטופס ההזמנה, יחויב כרטיס האשראי של הלקוח ולאחר החיוב יקבל הלקוח הודעה בדואר האלקטרוני. ההודעה תכלול:

 1. אישור חברת האשראי על פרטי החיוב שבוצע.
 2. חשבונית מס קבלה.
 3. תנאים נוספים החלים על העסקה, אם קיימים.

 משלוחים ומועדי אספקה

 1. מרבית המוצרים שמוזמנים באמצעות האתר יסופקו ללקוח ע"י MGTC ו/או מי מטעמו ו/או ע"י הספקים ו/או מי מטעמם, לפי העניין, בתוך 7 ימי עסקים, אלא אם כן צוין אחרת בפרטי המכירה של המוצר. להסרת ספק, ימי שישי, שבת, מועדים ערבי חגים וחגים אינם נמנים עם ימי עסקים.
 2. אם הלקוח מתגורר באחד מהיעדים המיוחדים למשלוחים, או ביעדים מרוחקים כגון: יישובי הערבה, אילת, רמת הגולן, בקעת הירדן וכיו"ב, וכן באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטיחותית ו/או ביטחונית, MGTC ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוח בתוך זמן אספקה אחר שיקבע לגבי כל מקרה ובמקום סמוך ומקובל לפי תיאום מראש עם הלקוח.
 3. MGTC לא יהיה אחראי לעיכוב באספקת המוצר במקרה של מסירת כתובת שגויה ו/או חסרה ע"י הלקוח, והלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו עקב כך.
 4. במקרה של עיכוב באספקת מוצר מעבר למועד שנקבע למשלוח שלא עקב מסירת כתובת שגויה או לא מלאה, לא יגבו דמי משלוח מהלקוח וזאת כפיצוי מוסכם מראש על האיחור במשלוח.
 5. MGTC ו/או הספקים, לפי העניין, יהיו רשאים לאפשר איסוף עצמי בתיאום מראש עם הלקוח לפי התנאים שיקבעו ע"י MGTC ו/או הספקים, לפי העניין. במקרה הזה MGTC ו/או הספקים לא יגבו דמי משלוח מהלקוח.
 6. דמי המשלוח הנקובים בפרטי המכירה אינם כוללים הובלה מעל לקומה ראשונה ללא מעלית ו/או ללא גישה לעגלת משטחים או כל עגלה אחרת ו/או כאשר נדרש כוח אדם נוסף ו/או מיומן ו/או שימוש באמצעים מיוחדים ו/או פירוק והרכבה(להלן : "הובלה חריגה"). במקרה של הובלה חריגה, ייגבה תשלום נוסף על דמי המשלוח הרגילים, בהתאם למען המסירה ואמצעי ההובלה הנדרשים.
 7. דמי המשלוח ישולמו במעמד ביצוע ההזמנה באתר, בהתאם לנתונים שמסר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה. ככל שתתגלה אי התאמה בין הנתונים שמסר הלקוח לבין התנאים הקיימים בשטח לצורך אספקת המוצר, יחויב הלקוח בתשלום ההפרשים המגיעים ל-MGTC ו/או לספקים ו/או מי מטעמם, בגין דמי המשלוח.

התקנות בבית הלקוח

 1. ככלל MGTC אינו מבצע התקנות ללקוח.
 2. ככל שהלקוח מעוניין בביצוע התקנה של המוצר שנרכש על ידו, יבוצעו ההתקנות ע"י נציג MGTC ו/או הספקים ו/או מי מטעמם בתמורה ובתנאים שיקבעו ע"י MGTC ו/או הספקים ו/או מי מטעמם.
 3. להסרת ספק, MGTC אינו אחראי בכל צורה שהיא לביצוע התקנה, איכותה ו/או עלותה, ואינו אחראי לכל נזק שיגרם במישרין ו/או בעקיפין ללקוח בגין ההתקנה.
 4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ובכל מקרה שנדרשת התקנה בבית הלקוח, באחריות הלקוח לוודא מראש אפשרות ביצוע ההתקנה על פי הנתונים הקיימים בבית הלקוח ו/או המוצרים שנרכשו על ידו, ומהן העלויות הכרוכות בכך.
 5. במקרה שיתברר כי לא ניתן לבצע את ההתקנה בבית הלקוח על בסיס הנתונים שמסר הלקוח ו/או יידרשו תשלומים ו/או רכיבים נוספים לצורך ביצוע ההתקנה, והלקוח יסרב לביצוע התשלומים או לרכישת הרכיבים הנוספים, יוחזר המוצר ל-MGTC על חשבון הלקוח, והלקוח ייחשב כמי שביקש לבטל את העסקה, והחברה תהא רשאית לגבות ממנו דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא העסקה, או 100 שקלים, לפי הנמוך מביניהם.

אחריות ושירות לאחר המכירה

 1. חלק מהמוצרים המפורסמים באתר נהנים מאחריות MGTC ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לפי חוק הגנת הצרכן.
 2. ניתן לבקש לעיין בתנאי האחריות של כל מוצר לפני רכישת המוצר.
 3. כתב אחריות יימסר ללקוח לפי בקשתו לפי חוק ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן.

מוצרים שאזלו מהמלאי

 1. MGTC עושה כמיטב יכולתו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי. יחד עם זאת, עשויים לעיתים מוצרים המוצגים באתר לאזול מהמלאי אצל MGTC ו/או הספקים, ועל כן לא ניתן לספקם בזמן שהובטח. לפיכך, פרסום המוצרים באתר, בקשת הגולש לרכישת מוצר כלשהו וביצוע העסקה כפופים לאישור MGTC ו/או הספקים שהמוצר אכן מצוי במלאי.
 2. במקרה והמוצר חסר במלאי, תישלח ללקוח הודעה על כך באמצעות הדואר האלקטרוני, או באמצעות הטלפון.
 3. אם מתאפשר במועד ההודעה, MGTC יודיע ללקוח על מועד האספקה האפשרי הקרוב, על חידוש המלאי ו/או על מוצר חליפי אשר ל MGTC ו/או הספקים מתאים לצרכי הלקוח.
 4. כמו כן, וככל שיחפוץ הלקוח, הזמנתו תימחק ו-MGTC יימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח.

ביטול עסקה ע"י הלקוח     

 1. עסקה שמבוצעת באמצעות האתר מוגדרת כ"עסקת מכר מרחוק" בהתאם להגדרת בחוק הגנת הצרכן.
 2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ההודעה בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק תעשה רק בפנייה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני או משלוח פקס ל-MGTC שפרטיו מופיעים בסעיף האחרון של התקנון. לא ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק בעל- פה.
 3. ניתן לבטל עסקה כאמור מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר  (14) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת הגילוי, לפי המאוחר מביניהם.
 4. אם העסקה מבוטלת עקב פגם במוצר ו/או בשל אי התאמה בין הפרטים שנמסרו באתר לבין המוצר שהתקבל בפועל ו/או אם לא סופק המוצר במועד שנקבע ללא הסבר מספק, MGTC יחזיר ללקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא יגבה מהלקוח דמי ביטול כלשהם, כל זאת לאחר תאום עם הלקוח  ואיסוף המוצר על ידי MGTC ו/או עצירת אספקת המוצר ללקוח.
 5. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר ו/או בשל אי התאמה, MGTC תחזיר ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהלקוח סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. במקרה כאמור באחריות הלקוח למסור את המוצר לידי MGTC ולשאת בהוצאות ההובלה ככל שיידרשו.
 6. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה שנעשה בהתאם להוראות חוקי הגנת הצרכן, MGTC יוכל לתבוע מהלקוח את נזקיו, אם ערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

עסקאות שלא ניתן לבטלן

 1. לפי חוק הגנת הצרכן, ובהתאם לאופי המוצרים המוצעים באתר, במקרים הבאים לא ניתן לבטל עסקה צרכנית:
 2. ריהוט שהורכב בבית הצרכן.
 3. מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן לפי מידות או דרישות מיוחדות.
 4. מוצרים שעל פי דין אין להחזירם.
 5. מידע כאמור בחוק המחשבים.
 6. מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה.
 7. כאשר מועד האספקה חל מאוחר יותר מ- 6 חודשים מיום עשיית העסקה. על-פי התקנות משך הזמן שבו ניתן לבטל עסקה נעשה בהתאם למועד האספקה, אולם במקרה שבו מועד האספקה הוא גדול מ-6 חודשים, לא ניתן לבטל אחרי האספקה.

ביטול עסקה ע"י MGTC

MGTC רשאי לבטל מכירה בין היתר במקרים הבאים:

 1. אם יתברר לו שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המכירה של מוצר.
 2. עקב תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין.
 3. אם יתברר כי במהלך המכירה נעשתה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו.
 4. במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין.
 5. MGTC ישלח הודעה על ביטול הרכישה ללקוח בדוא"ל שמסר בעת ביצוע ההזמנה.
 6. במידה ונשלח אישור עסקה ביחס למכירה שבוטלה, העסקה תבוטל והלקוח יזוכה בעלות הרכישה.
 7. במקרה של ביטול עסקה כאמור לעיל, לא תהא ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי MGTC ו/או מי מטעמו ככל שפעלו בהתאם לאמור לעיל.

אבטחת מידע

 1. MGTC נעזר בשיטות הצפנה ואבטחה מתקדמות כדי לשמור על המידע האישי של הגולשים ו/או הלקוחות.
 2. מידע המכיל את מספר כרטיס האשראי של הלקוח, נתוני הגבייה ופרטים אישיים אודות ההזמנה שביצע הלקוח מאובטחים באמצעות מנגנון אבטחה המוטמע בתוכנת הגבייה המופעלת באתר.
 3. בעמודים בהם הלקוח מתבקש למסור פרטי אשראי ופרטים אישיים נוספים, האתר משתמש בפרוטוקול (SSL (Secured Sockets Layer הפרוטוקול הנפוץ להצפנת מידע באינטרנט.

הגבלת אחריות MGTC

MGTC יהיה אחראי אך ורק לנזקים ישירים שייגרמו ללקוח או מי מטעמו שרכש מוצר באמצעות האתר. MGTC לא יישא באחריות לכל נזק עקיף מכל מין וסוג שהוא.

מבלי לפגוע באמור לעיל, גבולות האחריות של MGTC לכיסוי נזק ישיר שייגרם ללקוח או מי מטעמו, מוגבלים לסך השווה לכפל שווי המוצר שנרכש.

הדין וסמכות השיפוט 

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהא מסורה באופן בלעדי רק לבתי המשפט במחוז מרכז המוסמכים לדון בעניין.

פרטי קשר

למידע אודות האתר, ולשאלות הקשורות עם תוכנו ולביטול עסקה ניתן להתקשר עם MGTC משה גרופר:
בטלפון: 0528115144
בפקס:  03-9367103
בדואר אלקטרוני: mg@mgtc.shop